კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

www.unicredit.ge-ს მომხმარებლების პირადი მონაცემები დაცულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმატიული აქტების თანახმად. ჩვენ ვიღებთ ყველა აუცილებელ ზომას საიტის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცვისათვის და მათი მესამე პირთა ხელში მოხვედრის აღსაკვეთად. მეორეს მხრივ UniCrdit.ge-ი თავიდან იცილებს პასუხისმგებლობას პირადი ინფორმაციიის დაცულობაზე სხვა საიტებიდან, რომელზეც გადასვლა მოხდა unicredit.ge -დან.

ინფორმაცია, რომლის მოწოდებასაც ვთხოვთ საიტის მომხმარებლებს გადამუშავდება მოთხოვნის მიზნების შესაბამისად.

UniCredit.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასათვალიერებლად მომხმარებლებს არ მოეთხოვებათ პირადი მონაცემების მოწოდება. საიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია ჩვენი პროდუქტებისა და პირობების შესახებ, რეგისტრაციის გარეშე. თუმცა იმისათვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ თქვენი სესხის მოთხოვნა და დაგარეგისტრიროთ როგორც მომხმარებელი, გვესაჭიროება დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელიც განსაზღვრულია სასესხო ხელშეკრულებით. 

თანხა:
ვადა:

სესხის დაფარვის თარიღი: 00.00.0000

თანხა: 0 ლარი

საკომისიო: 0 ლარი

გადასახდელი: 0 ლარი

სესხის გადავადების საფასური

7 დღით 1.33 ლარი

14 დღით 2.68 ლარი

30 დღით 5.85 ლარი